ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการของสำนักงานประกันสังคม

05 กรกฏาคม 2565